ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยทางทะเล

[Marine Safety Training Center : MSTC]

หน่วยงานภายใต้ความร่วมมือ [Agencies under Cooperation] ระหว่างหน่วยงาน

1. ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เอสวายเอส เซอร์วิสเซส

2. สมาคมเพื่อการพัฒนาบุคลากร [องค์กรอาชีพ]

3. บริษัท ผลธัญญะ (มหาชน) จำกัด

 

รายละเอียด

โทรเลย... ให้บริการปรึกษาฟรีทุกวัน

091-557-8720 [จิระศักดิ์]
081-859-1672 [อิทธิพล]

ทำไม... ต้องฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน ???

พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มีเจตนารมณ์ เพื่อให้ความคุ้มครองด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้แก่ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ซึ่งมีการนำเทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ สารเคมี และสารเคมีอันตรายมาใช้ในกระบวนการผลิต การก่อสร้าง และบริการ จึงได้กำหนดมาตรการควบคุม กำกับ ดูแล และการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับการป้องกันและสงวนรักษาทรัพยากรบุคคลอันเป็นกำลังสำคัญของชาติไว้ โดยในมาตรา 16 กำหนดว่า

“ให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพื่อให้บริหารจัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานได้อย่างปลอดภัย ในกรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทํางาน เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทํางาน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่งอาจทําให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัยให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างทุกคนก่อนการเริ่มทํางาน การฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด”

-----

ที่มา: สสปท.

 

กฏหมายที่เกี่ยวข้องการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564

ข้อ 40 นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้ขับรถยก ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้รถยกแต่ละประเภท ความปลอดภัยในการขับรถยก การตรวจสอบและบำรุงรักษารถยก โดยวิทยากรซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับรถยก

 

รายละเอียด

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565

ข้อ 22 ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย ให้กับคนงานที่เกี่ยวข้อง
** ผู้ให้การฝึกอบรมตามวรรคหน่งต้องดำเนินการโดยผู้ที่มีความรู้ด้านการจัดการสารเคมีอันตรายอย่างปลอดภัย และทำการฝึกอบรมทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 

รายละเอียด

หลักสูตรฝึกอบรมประจำเดือน
       [Public Training]

กลุ่มหลักสูตร

Marine, Logistics and Warehouse

- Crane Operation Safety 

- Dangerous Goods Transportation

- Forklift Operation

- Port Operation Safety

- Warehouse Safety 

 

 

รายละเอียด

กลุ่มหลักสูตร

Oil & Gas Operation and Safety

- Authorized Gas Tester

- Ar, H2S and Hg Awareness

- Drops Awareness

- Hot Work Safety & Fire Watcher

- Introduction to Process Safety

 

 

รายละเอียด

กลุ่มหลักสูตร

Engineering & Technology

- Boiler & Heating Media Operation

- Diesel Generator Operation

- Gas Compressor Operation

- Pressure Vessel Operation

- Vessel & Pipe Insulation & Refractory

 

 

รายละเอียด

กลุ่มหลักสูตร

Health, Safety and Environment

- Hazardous Chemical Safety 

- Hearing Conservative Program

- Risk Assessment and JSA

- Welding and Cutting Safety

- Working at Height Safety

 

 

รายละเอียด

กลุ่มหลักสูตร

Online Training Course

Coming Soon

กลุ่มหลักสูตร

Free Course [อบรมฟรี]

- ความปลอดภัยในงานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น

ความปลอดภัยในงานเชื่อมแก๊สเบื้องต้น

- การบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ดูเพิ่มเติม : ข่าวสารประชาสัมพันธ์  

Our Partnership

  • SYS
  • PHOL
  • MSTC
  • MSA
  • DOU PONT

บทความน่าสนใจ

ดูเพิ่มเติม : ข่าวสารประชาสัมพันธ์